Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod PodmienkyPodmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

  1. Definícia pojmov

GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Dotknutá osoba - zákazník, fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi e-shopu Moderná kúpeľňa

Prevádzkovateľ - firma POLY SYSTEM, spol. s r.o., Priemyselná 11, 97101  Prievidza, IČO: 31587305

Osobný údaj - akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

  1. Ochrana osobných údajov

2.1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku tovarov potvrdzuje Dotknutá osoba, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

2.2.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade s právnymi predpismi.

2.3.    Prevádzkovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním webu Dotknutá osoba súhlasí a akceptuje túto skutočnosť.

2.4.    Dotknutá osoba má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania  (podľa článku 18 GDPR),  prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).

2.5.    Pre úspešné objednanie tovaru sú požadované nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresa (ulica a číslo, mesto/obec, PSČ, štát)
  • telefón
  • e-mail

Účelom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby je vybavenie objednávky tovaru a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

2.6.    Prevádzkovateľ využíva služby sprostredkovateľov na webhostingové a registrátorské služby. Sprostredkovateľ zodpovedá za zabezpečenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.

2.7.   Dotknutej osobe nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre odoslanie objednávky a jej vybavenie.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.    Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby za účelom predaja tovaru na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a z uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu.

3.2.    Dotknutá osoba sa zaväzuje oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie Podmienok ochrany osobných údajov.

3.3.    Dotknutá osoba udeľuje povolenie na zapojenie sprostredkovateľov, ktorými sú poskytovateľ webhostingových služieb a centrálny register domén (SK-NIC, a.s.) na spracovanie osobných údajov. V prípade pridania nového sprostredkovateľa Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, ktorá má právo voči pridaniu vysloviť námietku.

3.4.    Prevádzkovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastnými prístupovými údajmi.

3.5.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok ochrany osobných údajov. Po zmene je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené Podmienky ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach.

 

 

Tieto podmienky sú platné od 11. 07. 2020

Copyright 2014 - 2024 © Moderná kúpeľňa